Tiesvedība

Viens no Jāņa Kārkliņa advokātu biroju raksturojošiem elementiem ir klientu pārstāvība tiesvedībās. Nereti mūs dēvē par tiesu advokātiem. Komandai ir ievērojama un regulāra pieredze pārstāvībā dažādos tiesvedības un šķīrējtiesas procesos. Pārstāvam klientus visu līmeņu tiesās civillietās un administratīvajās lietās visdažādākajos juridisko strīdu jautājumos. Konsultējam arī klientus pieteikumu un konstitucionālo sūdzību sagatavošanā Satversmes tiesā un pārstāvam viņu tiesiskās intereses Satversmes tiesas procesa ietvaros.
Ja pēc iepazīšanās ar klienta lietu (tās faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem) mums rodas pārliecība, ka tajā nav panākams klientam pozitīvs risinājums, mēs uzskatām par savu profesionālo pienākumu uz to jau sākotnēji norādīt, lieki netērējot klienta resursus.

Konkurences tiesības

Biroja komanda ir veiksmīgi pārstāvējusi klientu intereses gan Konkurences padomē, gan tiesā, kā arī sniedzot klientiem konsultācijas par līgumu atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas konkurences tiesībām. Birojs ir specializējies jautājumos, kas skar tirgus dalībnieku apvienošanos un ar to saistīto ziņojumu sagatavošanas un izvērtēšanas procedūru, aizliegtas vienošanās un saskaņotas darbības, dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, negodīgu konkurenci. Biroja juristi ir konsultējuši virkni komersantu, piedaloties iekšējo noteikumu konkurences tiesību ievērošanas nodrošināšanai izstrādē. Sniedzam arī nekavējošu juridisko atbalstu konkurences aizsardzības iestāžu veikto pārbaužu laikā komersanta telpās.

Publiskie iepirkumi

J.Kārkliņa advokātu biroja komanda ar panākumiem ir pārstāvējusi valsts un Latvijas lielāko pašvaldību, kā arī privāto uzņēmēju intereses, sniedzot juridiskās konsultācijas lielā skaitā apjomīgāko publisko iepirkumu (tostarp attiecībās pret sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem) - būvniecības, multimediju risinājumu izstrādes un izvietošanas, reklāmas, degvielas piegādes, juridisko pakalpojumu sniegšanas, automašīnu operatīvā līzinga u.c. sfērās. Esam konsultējuši savus klientus - publisko tiesību subjektus saistībā ar iepirkumu organizēšanu, prasību izvirzīšanu kandidātiem vai pretendentiem, saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma un nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšanu, līguma grozīšanu, kā arī citiem jautājumiem.

Starptautiskie pārvadājumi

Jāņa Kārkliņa advokātu biroja juristiem ir ilggadēja pieredze starptautisko pārvadājumu līgumu izstrādē, kā arī vēlāk radušos dažādu strīdu risināšanā starp kravas nosūtītāju, pārvadātāju un/vai adresātu. Biroja komanda ir piedalījusies un risinājusi komplicētas juridiska rakstura situācijas jūras, sauszemes, gaisa un dzelzceļa pārvadājumu jomā. Vērienīgās pieredzes dēļ mūsu klienti pārvadājumu jomā ir ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu pārvadājumu pakalpojumu sniedzēji.

Līgumtiesības

Ņemot vērā biroja specializēšanos komerctiesībās, birojam ir ilgstoša pieredze sarežģītu vietējo un pārrobežu līgumu sagatavošanā un saskaņošanā ar pretējo pusi, t.sk., uzņēmumu pirkšanas - pārdošanas, reorganizācijas, nekustamo īpašumu attīstības projektu, franšīzes līgumu sagatavošanā. Sniedzam atzinumus par noslēgtā līguma saturu un tā ietekmi uz uzņēmēja tālākajām saistībām, modelējot dažādus attīstības scenārijus un dodot ieteikumus par tālākiem soļiem, lai maksimāli pasargātu uzņēmēja intereses.

Atzinumu sniegšana

Viena no biroja darbības jomām ir juridiski-zinātnisku atzinumu sniegšana uzņēmējiem par dažādu sarežģītu strīdu jautājumiem, atrodot visus iespējamos argumentus, kas uzņēmējam ir pieejami, lai sasniegtu vēlamo rezultātu konkrētā strīdā. Gadījumā, ja klients lūdz sniegt atzinumu ar konkrētu secinājumu, bet birojs pēc analīzes secina, ka pēc lietas faktiskiem apstākļiem tas nav iespējams, birojs atsaka atzinuma sniegšanu, nemaldinot klientu.
Biroja rīcībā esošā plašā juridiskās literatūras un tiesu prakses datu bāze, kā arī juristu labās svešvalodas zināšanas sniedz iespēju atzinumus pamatot ar autoritatīvām ārvalstu tiesību doktrīnas un judikatūras atziņām.

Intelektuālais īpašums

J.Kārkliņa advokātu biroja juristi sniedz konsultācijas par visiem preču zīmju tiesību reģistrācijas, aizsardzības, iegādes un īstenošanas aspektiem, t.sk., konsultējam klientus patentu reģistrācijas un aizsardzības jautājumos. Birojam ir gadu gaitā uzkrāta ievērojama pieredze dažādu konfidencialitātes līgumu, franšīzes līgumu un intelektuālā īpašuma nodošanas līgumu sagatavošanā, kā arī patentu reģistrācijas un autortiesību strīdu jautājumos. Pārstāvam klientus arī tiesās saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesību strīdiem.

Nodokļu tiesības

Biroja komanda sniedz konsultācijas dažādos nodokļu tiesību jautājumos. Jau dažādu tiesisko darījumu noslēgšanas stadijās iesakām klientam optimālākos risinājumus nodokļu plānošanas jautājumos, konsultējam klientus jautājumos par PVN piemērošanas problemātiku. Mēs pārstāvam klientus administratīvos un tiesu procesos, kas saistīti ar nodokļu strīdiem un nepamatotiem Valsts ieņēmuma dienesta administratīviem sodiem, nodokļu uzrēķiniem. Palīdzam klientiem jautājumos, kas saistīti ar nepieciešamām reģistrācijām un dokumentu iesniegšanu VID, t.sk., deklarāciju sagatavošanā un citu formalitāšu kārtošanā.

Darba tiesības

J.Kārkliņa advokātu biroja darba tiesību speciālisti piedāvā praktiskus un individuāli izstrādātus risinājumus darba tiesisko attiecību ietvaros. Biroja juristiem ir ievērojama pieredze darba līgumu un dažādu darba devēju iekšējo tiesību aktu sagatavošanā (piem., darba kārtības noteikumu, konfidencialitātes noteikumu izstrādē). Sniedzam juridisko palīdzību dažādu darba strīdu risināšanā, kā arī jautājumos, kas saistīti ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu un atjaunošanu darbā, t.sk., regulāri pārstāvam puses pirmstiesas un tiesu procesos, kas saistīti ar nodarbinātības tiesiskajām attiecībām. J.Kārkliņa advokātu birojs ir daudzu prestižu un atpazīstamu darba devēju ilggadējs konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos.

Deliktu tiesības

Biroja advokāti regulāri pārstāv klientu intereses tiesās saistībā ar dažādu veidu ārpuslīgumiskiem aizskārumiem, t.sk., mantas bojājumu, atrautās peļņas atlīdzību, personisko aizskārumu lietās, kas izraisījis dzīvības, veselības vai brīvības kaitējumu un citos sarežģītos delikta gadījumos.

Maksātnespēja un restrukturizācija

Biroja komanda specializējusies maksātnespējas tiesiskās aizsardzības jautājumos, t.sk., kreditora prasījumu sagatavošanā, pārstāvībā strīdos ar maksātnespējas administratoriem, klientu pārstāvībā kreditoru sapulcēs, identificējot apstrīdamos darījumus, TAP sagatavošanā, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesos. Biroja pieredzē ir fizisko personu maksātnespējas procesu organizēšana. Biroja komandā neietilpst neviens maksātnespējas administrators, līdz ar to biroja juristi nodrošina vēl labāku un objektīvāku interešu aizstāvību.

Banku tiesības

Birojs ir konsultējis vairākas kredītiestādes, sniedzot tām atzinumus un veicot kredītiestāžu juristu apmācību dažādu sarežģītu juridisku jautājumu risināšanā. Biroja partneris ir bijis valsts institūciju pieaicināts eksperts jautājumos, kas skar dažādus kredītiestāžu tiesiskā regulējuma aspektus, t.sk., attiecībā uz banku restrukturizāciju.

Apdrošināšanas tiesības

Biroja juristiem ir liela pieredze ar apdrošināšanas jomu saistītu tiesisko strīdu risināšanā, t.sk., apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas ņēmēju interešu pārstāvībā. Biroja partneris ir bijis vairāku valsts institūciju pieaicināts eksperts apdrošināšanas tiesību jautājumos.

Būvniecība

Biroja komandai ir vērā ņemama pieredze sarežģītu būvniecības projektu juridisko jautājumu konsultēšanā, t.sk., līgumu izstrādāšanā, sākot no būvniecības ieceres līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Biroja juristi ir pārstāvējuši klientus dažādos ar būvniecību saistītos strīdos gan ārpustiesas, gan tiesu procesos.

Administratīvās tiesības

Biroja juristi konsultē klientus administratīvo tiesību un administratīvā procesa tiesību jautājumos. Sagatavojam pieteikumus par pieņemto administratīvo aktu, kā arī iestādes faktiskās rīcības apstrīdēšanu un pārsūdzēšanu. Pārstāvam klientu intereses administratīvajā procesā iestādēs un tiesās.

Komerctiesības

Apmēram 95% J.Kārkliņa advokāta biroja klientu ir uzņēmēji, un tādēļ birojs nodrošina pilna spektra juridiskos pakalpojumus uzņēmējdarbības tiesībās (komerctiesībās) gan Latvijas, gan ārvalstu komersantiem. Biroja juristi sniedz juridisko palīdzību dažādu komersantu veidu dibināšanas un reģistrēšanas stadijās, dalībnieku sapulču sasaukšanas, lēmumu pieņemšanas un apstrīdēšanas jautājumos. Konsultējam klientus dažādos komercdarījumu jautājumos, dividenžu izmaksu, uzņēmumu iegādes, apvienošanas un reorganizācijas jautājumos. Biroja komandai ir sekmīga pieredze tiesvedības par kapitāla daļu piederības jautājumiem reiderisma lietās. Biroja advokātiem ir apjomīga pieredze akcionāru strīdu risināšanā, t.sk., tiesu iestādēs.

Nekustamais īpašums

J.Kārkliņa advokātu biroja komandai ir plaša un vispusīga pieredze pārstāvot klientus ar nekustamajiem īpašumiem saistītos jautājumos. Biroja juristu sniegtās konsultācijas skar jautājumus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu pirkšanu un pārdošanu, lietu tiesību, piemēram, servitūtu nodibināšanu, grozīšanu vai dzēšanu, īpašumu sadalīšanu vai apvienošanu, kopīpašuma tiesiskajiem aspektiem, apsaimniekošanas, īres un nomas jautājumiem. Tāpat biroja komanda ir spēcīga un zinoša būvniecības un vides tiesībās.