KOMANDAS VADOŠIE SPECIĀLISTI

Dr.iur. Jānis Kārkliņš

Dr.iur. Jānis Kārkliņš

Vadošais partneris, zvērināts advokāts

Tiesību zinātņu doktors (dr.iur.)
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asociētais profesors

Izglītība:
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - jurista kvalifikācija (dipl.iur.)
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē (mag.iur.)
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - tiesību doktora zinātniskais grāds civiltiesībās (Dr.iur.)

Vairāk nekā 40 dažādu zinātnisko publikāciju autors par civiltiesību un komerctiesību jautājumiem. Kā referents piedalījies vismaz 30 zinātniskās konferencēs. Ar Latvijas Zinātnes padomes lēmumu piešķirtas eksperta tiesības Juridiskajā zinātnē. Kā pieaicinātais eksperts sniedzis dažādus atzinumus valsts un pašvaldību institūcijām. Tieslietu ministrijas darba grupu loceklis, Uzņēmumu Reģistra konsultatīvās padomes loceklis. Saņēmis arī Valsts apbalvojumu - goda zīmi „Par ieguldījumu LR Uzņēmumu reģistra attīstībā”.

Drabības jomas:
civiltiesības, līgumtiesības, komerctiesības, banku tiesības, konkurences tiesības, darba tiesības, deliktu tiesības, tiesvedība, uzņēmumu iegādes, apvienošanas, reorganizācijas darījumi.

janis@karklins.lv

Dr.iur. Annija Kārkliņa

Dr.iur. Annija Kārkliņa

Partnere, zvērināta advokāte

Tiesību zinātņu doktore (dr.iur.)
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asociētā profesore, prodekāne, Valststiesību zinātņu katedras vadītāja

Izglītība:
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - jurista kvalifikācija (dipl.iur.)
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē (mag.iur.)
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - tiesību doktora zinātniskais grāds valsts tiesībās (Dr.iur)

Vairāk nekā 30 dažādu zinātnisko publikāciju autore par konstitucionālo tiesību un darba tiesību jautājumiem. Kā referente piedalījusies vismaz 20 zinātniskās konferencēs. Ar Latvijas Zinātnes padomes lēmumu piešķirtas eksperta tiesības Juridiskajā zinātnē. Sniegusi eksperta atzinumus dažādām valsts institūcijām.

Darbības jomas: darba tiesības, konstitucionālās tiesības, komerctiesības, uzņēmumu reorganizācijas jautājumi.

annija@karklins.lv

Lauris Buls

Lauris Buls

Vadošais jurists

Izglītība:
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - doktorantūras studijas tiesību zinātnē

Ar līgumtiesību un delikttiesību tematiku saistītu zinātnisko publikāciju autors, vietēju un starptautisku konferenču un lekciju kursu lektors, pētniecisko darbu konkursu uzvarētājs, tiesu izspēļu laureāts.
Darbības jomas: alternatīvie strīdu risinājumi (mediācija, izlīgumi u.c.), līgumtiesības, deliktu tiesības, komerctiesības, vekseļtiesības, starptautiskās privāttiesības, maksātnespējas procesi.

lauris@karklins.lv

Edijs Brants

Edijs Brants

Vecākais jurists

Izglītība:
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - doktorantūras studijas

Vairāku zinātnisko publikāciju autors, referents konferencēs par civiltiesību jautājumiem. Jau studiju laikā guvis atzinīgus panākumus tiesu izspēlēs - ieguvis 1.vietu un labākā oratora balvu civiltiesību izspēlēs, 1.vietu profesora K.Dišlera konstitucionālo tiesību izspēlē. Ieguvis arī “Jurista Vārda” galveno balvu juristu pētniecisko darbu konkursā civiltiesībās par pētījumu "Zaudējumu paredzamības princips Latvijas privāttiesībās".

Darbības jomas: civiltiesības, līgumtiesības, deliktu tiesības, komerctiesības, civilprocess, tiesvedības.

edijs@karklins.lv

Lelde Leja

Lelde Leja

Nodokļu konsultante, juriste

Izglītība:
Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Ekonomikas programma, Saimnieciskās darbības uzskaites, kontroles un analīzes specialitāte - sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā
Biznesa augstskola „Turība”, Tiesību zinātņu fakultāte - profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē, iegūta jurista kvalifikācija
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Ekonomikas programma, Saimnieciskās darbības uzskaites, kontroles un analīzes specialitāte - sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā

Lelde ir daudzu publikāciju autore nodokļu tiesībās un grāmatvedības jautājumos, kuri aplūkojami izdevumos Bilance, Dienas Bizness, Saldo un finanšu jautājumiem veltītos interneta vortālos.

Darbības jomas: konsultācijas nodokļu tiesībās, īpaši PVN un UIN jautājumos, klientu pārstāvība nodokļu administrācijas institūcijās, tiesvedības nodokļu un finanšu tiesību jomā, grāmatvedības pakalpojumu sniegšana, pārstāvība auditu un tematisko pārbaužu procedūrās, deklarāciju sagatavošana, konsultācijas pārrobežu darījumos.

lelde@karklins.lv

Kristens Vorslavs

Kristens Vorslavs

Jurists

Izglītība:
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija

Profesionālās zināšanas papildinājis ERASMUS apmaiņas programmas Komeniusa Universitātē Bratislavā (Comenius University in Bratislava). Civiltiesību tiesu izspēļu laureāts.

Darbības jomas: darba tiesības, civiltiesības, komerctiesības, līgumu un procesuālo dokumentu sagatavošana, maksātnespējas procesi.

kristens@karklins.lv

Ēriks Krēsliņš

Ēriks Krēsliņš

Jurists

Izglītība:
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte – studijas profesionālā maģistra studiju programmā

Profesionālās zināšanas papildinājis ERASMUS+ apmaiņas programmas Utrehtas Universitātē (Utrecht University Faculty of Law) ietvaros.

Ar panākumiem piedalījies dažādās starptautiskajās tiesu izspēlēs (European Law Moot Court, Central and Eastern European Moot Competition), kā arī nacionālajās tiesu izspēlēs civiltiesībās un konstitucionālajās tiesībās.

Darbības jomas: darba tiesības, civiltiesības, deliktu tiesības, starptautiskās tiesības, līgumu un procesuālo dokumentu sagatavošana

eriks@karklins.lv

Kristaps Zaķis

Kristaps Zaķis

Jurists

Izglītība:
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte  - jurista kvalifikācija un maģistra grāds tiesību zinātnē

Ar panākumiem piedalījies nacionālajā tiesu izspēlē civiltiesībās.

Darbības jomas: civiltiesības, komerctiesības, administratīvās tiesības, maksātnespējas procesi, līgumu un procesuālo dokumentu sagatavošana.

kristaps@karklins.lv

Rihards Strads

Rihards Strads

Jurista palīgs

Izglītība:
Latvijas Universitāte, Juridiskajā fakultātē - sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē

Rihards un ar lielu atbildības sajūtu, mērķtiecību un teicamu precizitāti sniedz atbalstu biroja juristiem dažādu juridisko darbu izpildē.

Darbības jomas: civiltiesības, komerctiesības, administratīvās tiesības, publiskie iepirkumi, līgumu un procesuālo dokumentu sagatavošana.

rihards@karklins.lv

Ritvars Purmalis

Ritvars Purmalis

Jurista palīgs

Izglītība:
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte – studijas profesionālā maģistra studiju programmā
Profesionālās zināšanas papildinājis biedrības ELSA (European Law Students’ Association)
rīkotās vasaras skolas (Technische Universität Dresden) ietvaros.

Papildu studijām Latvijas Universitātē pildījis ģenerālsekretāra amata pienākumus biedrībā
ELSA Latvia. Biedrības ietvaros arī palīdzējis organizēt tiesas procesa izspēles, seminārus un
citus ar tiesību zinātni saistītus pasākumus.

ritvars@karklins.lv

Gints Osis

Gints Osis

Jurista palīgs

Gints studē Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes akadēmiskā bakalaura programmā, biroja darbā kolēģiem sniedz atbalstu juridiski tehnisko darbu izpildē.

gints@karklins.lv