KOMANDAS VADOŠIE SPECIĀLISTI

Dr.iur. Jānis Kārkliņš

Dr.iur. Jānis Kārkliņš

Vadošais partneris, zvērināts advokāts

Tiesību zinātņu doktors (Dr.iur.)
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesors
Civiltiesisko zinātņu katedras vadītājs

Izglītība:
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - jurista kvalifikācija (dipl.iur.)
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē (mag.iur.)
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - tiesību doktora zinātniskais grāds civiltiesībās (Dr.iur.)

Vairāk nekā 80 dažādu zinātnisko publikāciju autors par civiltiesību un komerctiesību jautājumiem. Kā referents piedalījies vairāk kā 30 zinātniskās konferencēs. Ar Latvijas Zinātnes padomes lēmumu piešķirtas eksperta tiesības Juridiskajā zinātnē. Kā pieaicinātais eksperts regulāri sniedz dažādus atzinumus valsts un pašvaldību institūcijām. Tieslietu ministrijas likumprojektu darba grupu loceklis, Uzņēmumu Reģistra konsultatīvās padomes loceklis. Regulāri sniedz viedokli Satversmes tiesas ierosinātajās lietās kā pieaicinātais eksperts civiltiesību jomā. Pasaules Bankas Doing business reitinga eksperts civiltiesību nozarē. Regulāri kā eksperts veic pētījumus Eiropas Komisijas pasūtītos pētījumos par dažādu direktīvu ieviešanas progresu dalībvalstu nacionālajās tiesību sistēmās
Tieslietu ministrijas veidotās zvērināta advokāta un zvērināta notāra amata pretendenta eksāmena komisijas loceklis
Saņēmis arī Valsts apbalvojumu - goda zīmi „Par ieguldījumu LR Uzņēmumu reģistra attīstībā”.
Apbalvots ar Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā

Darbības jomas:
civiltiesības, līgumtiesības, komerctiesības, M&A darījumi, banku tiesības, konkurences tiesības, darba tiesības, deliktu tiesības, tiesvedība, uzņēmumu iegādes, apvienošanas, reorganizācijas darījumi

[email protected]

Dr.iur. Annija Kārkliņa

Dr.iur. Annija Kārkliņa

Partnere, zvērināta advokāte

Tiesību zinātņu doktore (Dr.iur.)
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore
Valststiesību zinātņu katedras vadītāja

Izglītība:
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - jurista kvalifikācija (dipl.iur.)
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē (mag.iur.)
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - tiesību doktora zinātniskais grāds valsts tiesībās (Dr.iur)

Vairāk nekā 30 dažādu zinātnisko publikāciju autore par konstitucionālo tiesību un darba tiesību jautājumiem. Kā referente piedalījusies vismaz 20 zinātniskās konferencēs. Ar Latvijas Zinātnes padomes lēmumu piešķirtas eksperta tiesības Juridiskajā zinātnē. Sniegusi eksperta atzinumus dažādām valsts institūcijām, regulāri sniedz viedokli Satversmes tiesas ierosinātajās lietās kā pieaicinātā eksperte konstitucionālo tiesību jomā

Darbības jomas: darba tiesības, konstitucionālās tiesības, komerctiesības, uzņēmumu reorganizācijas jautājumi

[email protected]

Dr.iur. Edijs Brants

Dr.iur. Edijs Brants

Partneris, zvērināts advokāts

Izglītība:
Tiesību zinātņu doktors (Dr.iur.)
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - tiesību doktora zinātniskais grāds civiltiesībās (Dr.iur.)

Vairāku zinātnisko publikāciju autors, referents konferencēs par civiltiesību jautājumiem. Jau studiju laikā guvis atzinīgus panākumus tiesu izspēlēs - ieguvis 1.vietu un labākā oratora balvu civiltiesību izspēlēs, 1.vietu profesora K.Dišlera konstitucionālo tiesību izspēlē. Ieguvis arī “Jurista Vārda” galveno balvu juristu pētniecisko darbu konkursā civiltiesībās par pētījumu "Zaudējumu paredzamības princips Latvijas privāttiesībās"

Darbības jomas: civiltiesības, līgumtiesības, deliktu tiesības, komerctiesības, civilprocess, tiesvedības

[email protected]

Lauris Buls

Lauris Buls

Vadošais jurists

Izglītība:
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - doktorantūras studijas tiesību zinātnē

Ar līgumtiesību un delikttiesību tematiku saistītu zinātnisko publikāciju autors, vietēju un starptautisku konferenču un lekciju kursu lektors, pētniecisko darbu konkursu uzvarētājs, tiesu izspēļu laureāts.
Darbības jomas: alternatīvie strīdu risinājumi (mediācija, izlīgumi u.c.), līgumtiesības, deliktu tiesības, komerctiesības, vekseļtiesības, starptautiskās privāttiesības, maksātnespējas procesi

[email protected]

Kristens Vorslavs

Kristens Vorslavs

Zvērināts advokāts

Izglītība:
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija

Profesionālās zināšanas papildinājis ERASMUS apmaiņas programmas Komeniusa Universitātē Bratislavā (Comenius University in Bratislava). Civiltiesību tiesu izspēļu laureāts

Darbības jomas: darba tiesības, civiltiesības, komerctiesības, līgumu un procesuālo dokumentu sagatavošana, maksātnespējas procesi

[email protected]

Ēriks Krēsliņš

Ēriks Krēsliņš

Zvērināts advokāts

Izglītība:
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte – maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija

Profesionālās zināšanas papildinājis ERASMUS+ apmaiņas programmas Utrehtas Universitātē (Utrecht University Faculty of Law) ietvaros

Referents konferencēs par civiltiesību jautājumiem. Ar panākumiem piedalījies dažādās starptautiskajās tiesu izspēlēs (Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, European Law Moot Court u.c.), kā arī nacionālajās tiesu izspēlēs civiltiesībās un konstitucionālajās tiesībās. Ieguvis 1.vietu profesora K.Dišlera konstitucionālo tiesību izspēlē. Ieguvis arī pirmo vietu “Jurista Vārda” pētniecisko darbu konkursa civiltiesību sekcijā par darbu "Cēloņsakarības kritēriji civiltiesībās"

Darbības jomas: līgumtiesības, darba tiesības, deliktu tiesības, starptautiskās tirdzniecības tiesības, banku tiesības, līgumu un procesuālo dokumentu sagatavošana

[email protected]

Kristaps Zaķis

Kristaps Zaķis

Zvērināts advokāts

Izglītība:
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte  - jurista kvalifikācija un maģistra grāds tiesību zinātnē

Ar panākumiem piedalījies nacionālajā tiesu izspēlē civiltiesībās

Darbības jomas: civiltiesības, komerctiesības, administratīvās tiesības, maksātnespējas procesi, līgumu un procesuālo dokumentu sagatavošana

[email protected]

Toms Vilnis

Toms Vilnis

Zvērināts advokāts

Izglītība:
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte – sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte – jurista kvalifikācija un maģistra grāds tiesību zinātnē.
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - studijas doktorantūras programmā

Pirms darba gaitu uzsākšanas birojā, 7 gadus strādājis vienā no Baltijas reģiona vadošajiem advokātu birojiem, kur guvis plašu pieredzi komerctiesībās, uzņēmumu iegādes, apvienošanas, reorganizācijas darījumos un tiesvedībās

Ar panākumiem piedalījies dažādās starptautiskās tiesu izspēlēs (Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot un Telders International Law Moot Court Competition), kā arī nacionālajās tiesu izspēlēs civiltiesībās un krimināltiesībās. Ieguvis 1. vietu profesora P.Minca krimināltiesību izspēlē un Riga Moot Court Competition izspēlē, kurā arī apbalvots ar labākā oratora balvu.
Saņēmis Kristapa Morberga stipendiju un dekānes pateicības rakstu par Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes vārda popularizēšanu, kā arī par panākumiem starptautiskā tiesu izspēlē

Darbības jomas: civiltiesības, komerctiesības, uzņēmumu iegādes, apvienošanas, reorganizācijas darījumi, maksātnespējas tiesības un likvidācijas procesi, tiesvedība

[email protected]

Rihards Strads

Rihards Strads

Advokāts

Izglītība:
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - jurista kvalifikācija un maģistra grāds tiesību zinātnē

Darbības jomas: civiltiesības, komerctiesības, administratīvās tiesības, publiskie iepirkumi, līgumu un procesuālo dokumentu sagatavošana

[email protected]

Dr.iur. Pauls Zeņķis

Dr.iur. Pauls Zeņķis

Jurists

Izglītība:
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - jurista kvalifikācija un maģistra grāds tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte – tiesību doktora zinātniskais grāds civiltiesībās (Dr.iur.)

Paralēli darbam birojā, Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē pasniedz studiju kursu “Banku tiesības”. Pirms darba gaitu uzsākšanas birojā, strādājis Latvijas Republikas Saeimā, kur guvis lielu pieredzi likumdošanas procesā un parlamentā izskatāmo jautājumu lokā.
Darbības jomas: civiltiesības, komerctiesības, banku un finanšu tiesības, sankciju regulējums. maksātnespējas un likvidācijas procesi, administratīvās tiesības, līgumu un procesuālo dokumentu sagatavošana.

[email protected]

Lelde Leja-Rudzīte

Lelde Leja-Rudzīte

Nodokļu konsultante, juriste

Izglītība:
Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Ekonomikas programma, Saimnieciskās darbības uzskaites, kontroles un analīzes specialitāte - sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā
Biznesa augstskola „Turība”, Tiesību zinātņu fakultāte - profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē, iegūta jurista kvalifikācija
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Ekonomikas programma, Saimnieciskās darbības uzskaites, kontroles un analīzes specialitāte - sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā

Lelde ir daudzu publikāciju autore nodokļu tiesībās un grāmatvedības jautājumos, kuri aplūkojami izdevumos Bilance, Dienas Bizness, Saldo un finanšu jautājumiem veltītos interneta vortālos.

Darbības jomas: konsultācijas nodokļu tiesībās, īpaši PVN un UIN jautājumos, klientu pārstāvība nodokļu administrācijas institūcijās, tiesvedības nodokļu un finanšu tiesību jomā, grāmatvedības pakalpojumu sniegšana, pārstāvība auditu un tematisko pārbaužu procedūrās, deklarāciju sagatavošana, konsultācijas pārrobežu darījumos.

[email protected]

Ritvars Purmalis

Ritvars Purmalis

Jurists

Izglītība:
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - jurista kvalifikācija un maģistra grāds tiesību zinātnē.
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte – doktorantūras studijas tiesību zinātnē

Profesionālās zināšanas papildinājis biedrības ELSA (European Law Students’ Association) rīkotās vasaras skolas (Technische Universität Dresden) ietvaros.

Darbības jomas: civiltiesības, komerctiesības, administratīvās tiesības, publiskie iepirkumi, līgumu un procesuālo dokumentu sagatavošana.

[email protected]

Gints Osis

Gints Osis

Jurists

Izglītība:
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte − jurista kvalifikācija un maģistra grāds tiesību zinātnē

Darbības jomas: civiltiesības, komerctiesības un procesuālo dokumentu sagatavošana

[email protected]

Salvis Kārklis

Salvis Kārklis

Jurists

Izglītība:
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte − jurista kvalifikācija un maģistra grāds tiesību zinātnē

Darbības jomas: civiltiesības, komerctiesības un procesuālo dokumentu sagatavošana

[email protected]

Edijs Jermacāns

Edijs Jermacāns

Jurists

Izglītība:
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - jurista kvalifikācija un maģistra grāds tiesību zinātnē

Darbības jomas: civiltiesības, komerctiesības un procesuālo dokumentu sagatavošana

[email protected]

Kristaps Silionovs

Kristaps Silionovs

Jurista palīgs

Izglītība:
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte − studijas profesionālā maģistra studiju programmā

Darbības jomas: civiltiesības, komerctiesības un procesuālo dokumentu sagatavošana

[email protected]

Reinis Ivanovs

Reinis Ivanovs

Jurista palīgs

Izglītība:
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte − studijas profesionālā maģistra studiju programmā

Darbības jomas: civiltiesības, komerctiesības un procesuālo dokumentu sagatavošana

[email protected]

Elvis Groskops

Elvis Groskops

Jurista palīgs

Izglītība:
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte − studijas profesionālā maģistra studiju programmā

Darbības jomas: civiltiesības, komerctiesības un procesuālo dokumentu sagatavošana

[email protected]

Reinis Šķiņķis

Reinis Šķiņķis

Jurista palīgs

Izglītība:
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte − studijas profesionālā maģistra studiju programmā

Darbības jomas: civiltiesības, darba tiesības un procesuālo dokumentu sagatavošana

[email protected]

Dace Kukuvasa

Dace Kukuvasa

Biroja administratore

Dace rūpējas par biroja viesu uzņemšanu, kā arī nodrošina atbalstu biroja ikdienas darbu veikšanā

[email protected]